HOHOLIFE Featured at Now Financials

Now新聞【理財有方】銀髮市場潛力有幾大?
感謝Now財經台採訪HOHOLIFE銅鑼灣新店。到底銀髮市場有幾大?大家可以留意下而家啲商場同百貨公司係邊類人去較多(尤其是閑日)? 邊類人賺夠錢環遊世界又大把時間? 邊類人只專注健康養生發展興趣?